8 Won the 4th “CWRC Outstanding Achievement Award”

Source:CWRC Website Author: Date:2011-02-28

 
Recently, Changjiang Water Resources Commission issued the decision to grant 8 workers the “CWRC Outstanding Achievement Award”, those who including Zhang Pingcang, Guo Haijin, Wu Shenggui, Wang Youyang, Tian Chun, Shao Jianxiong, Jia Chongan, Jia Baoliang.

The CWRC Outstanding Achievement Award established in 2003, with two categories of professional technology and management. The Award is selected every two years, focusing on professional technical personnel and management personnel who made significant contributions.